Obrona Cywilna

Opublikowano:
środa, 4 marzec 2020 r.13:30

Aktualizacja:
środa, 4 marzec 2020 r.13:32 1 lat 325 dni

Obrona Cywilna w Powiecie Olsztyńskim

Obrona cywilna ma na celu ochronę ludności, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej, dóbr kultury, ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny oraz współdziałanie w zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz usuwaniu ich skutków. Do osiągnięcia celu realizowane są przedsięwzięcia organizacyjne, logistyczne i szkoleniowe.

Realizacja celów obrony cywilnej w Powiecie Olsztyńskim realizowana będzie w oparciu o zapisy Planu Obrony Cywilnej Powiatu Olsztyńskiego.

Upowszechnianie i popularyzacja:

 • upowszechnianie humanitarnych idei Obrony Cywilnej,
 • upowszechnianie postanowień prawa wojennego i Konwencji Genewskich,
 • popularyzacja tematyki poprzez formy wizualne,
 • publikacje prasowe i telewizyjne, konkursy,
 • zawody, planowe i okolicznościowe spotkania środowiskowe, współpraca z organizacjami pozarządowymi.

Zadania działania Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w zakresie obrony cywilnej:

 • sprawowanie nadzoru nad sprawami z zakresu obrony cywilnej,
 • sprawowanie nadzoru nad szkoleniami z zakresu  obrony cywilnej,
 • nadzór nad opracowaniem gminnych planów obrony cywilnej,
 • kontrola realizacji zadań obrony cywilnej przez gminy,
 • kierowanie i koordynowanie przygotowań obrony cywilnej na terenie powiatu,
 • opracowanie i aktualizowanie powiatowego planu obrony cywilnej,
 • organizacja systemu ostrzegania i alarmowania ludności,
 • uczestniczenie w procesie zabezpieczenia ewakuacji,

Podstawy prawne z zakresu Obrony Cywilnej

 1. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1541, ze zm.),
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. z 2002 r. Nr 96 poz. 850),
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 września 2002 r. w sprawie odbywania służby w obronie cywilnej (Dz. U. z 2002 r. Nr 169, poz. 1391),
 4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 1993 r. w sprawie powszechnej samoobrony ludności (Dz. U. z 1993 r. Nr 91 poz. 421),
 5. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego (Dz. U. 2020, poz. 1911),
 6. Rozporządzenie Ministra Kultury z dn. 25.08.2004 r. w sprawie organizacji i sposobu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 212 poz. 2153),
 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r. poz. 96),
 8. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie określenia kategorii żołnierzy rezerwy, których przeznaczenie do służby w obronie cywilnej wymaga zgody wojskowego komendanta uzupełnień (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 576),
 9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie stanowisk uznawanych za równorzędne z odbywaniem służby w obronie cywilnej (Dz. U. z 2005 r. Nr 60 poz. 519),
 10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie zasad zwalniania przez pracodawców z obowiązku świadczenia pracy osób powołanych do służby w obronie cywilnej w związku ze zwalczaniem klęsk żywiołowych, katastrof i zagrożeń środowiska (Dz. U. z 2005 r. Nr 60 poz. 518),
 11. Wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Kraju z 27 września 2019 r. w sprawie opracowywania rocznych i wieloletnich planów działania w zakresie obrony cywilnej,
 12. Wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 04.12.2018 r. w sprawie zasad postępowania z zasobami budownictwa ochronnego,
 13. Wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie organizowania ćwiczeń obrony cywilnej,
 14. Wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie opracowywania oceny stanu przygotowań ochrony ludności i obrony cywilnej w województwach,
 15. Wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 3 marca 2014 r. w sprawie normatywów w zakresie zaopatrywania organów i formacji obrony cywilnej w sprzęt, środki techniczne i umundurowanie niezbędne do wykonywania zadań obrony cywilnej,
 16. Wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 29 czerwca 2012 r. w zakresie kwalifikacji i działalności instruktorów obrony cywilnej,
 17. Wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie ogólnych zasad przygotowania i zapewnienia działania systemu wykrywania i alarmowania (SWA) oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach (SWO) w województwach, powiatach i gminach,
 18. Wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 17 października 2008 r. w sprawie zasad ewakuacji ludności, zwierząt i mienia na wypadek masowego zagrożenia,
 19. Wytyczne Wojewody Warmińsko-Mazurskiego – Szefa Obrony Cywilnej Województwa z dnia 4 marca 2009 roku w sprawie planowania i organizacji ewakuacji /przyjęcia/ludności w czasie zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny,
 20. Wojewódzki Program Doskonalenia Obrony Cywilnej na lata 2017-2026,
 21. Zarządzenie Nr 60 z dnia 15 marca 2012 r. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego – Szefa OC Województwa w sprawie zasad opracowania planu obrony cywilnej powiatów i gmin,