Regionalne Centrum Bezpieczeństwa

Opublikowano:
środa, 4 marzec 2020 r.12:59

Aktualizacja:
środa, 4 marzec 2020 r.13:01 1 lat 325 dni

Do podstawowych zadań REGIONALNEGO CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA należy:

 • RCB wykonuje zadania powiatowego centrum zarządzania kryzysowego, o którym mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1401, z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą” i obejmuje swoją właściwością terytorialną Miasto Olsztyn i Powiat Olsztyński.
 • Do zadań RCB należy wykonywanie zadań określonych w art. 18 ust. 2 Ustawy, o której mowa w ust. 1, a w szczególności:
  1. pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego,
  2. współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej,
  3. realizacja procedur zapobiegania, likwidacji skutków nadzwyczajnych zdarzeń dla Olsztyna i Powiatu,
  4. tworzenie baz danych o zagrożeniach bezpieczeństwa Miasta i Powiatu,
  5. wykonywanie zadań oraz nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności,
  6. współdziałanie z podmiotami realizującymi monitoring środowiska i zintegrowane systemy bezpieczeństwa,
  7. dokumentowanie działań podejmowanych przez RCB,
  8. wykonywanie zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa,
  9. monitorowanie występujących klęsk żywiołowych i prognozowanie rozwoju zagrożeń,
  10. dokonywanie oceny zagrożeń i stanu bezpieczeństwa na podstawie przekazywanych informacji ze służb i innych podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie bezpieczeństwa, życia i zdrowia ludzi, mienia i środowiska,
  11. przygotowywanie dobowych i doraźnych meldunków dla Prezydenta Olsztyna oraz Starosty Olsztyńskiego o zagrożeniach i zdarzeniach,
  12. przygotowywanie dla Prezydenta Olsztyna, Starosty Olsztyńskiego oraz Dyrektora RCB tygodniowej, kwartalnej i rocznej analizy zdarzeń i prognozy zagrożeń oraz tygodniowego raportu bezpieczeństwa,
  13. przekazywanie kierującemu działaniami ratowniczymi niezbędnych informacji ułatwiających prowadzenie działań na miejscu zdarzenia,
  14. koordynowanie i analizowanie działań ratowniczych,
  15. organizowanie pod względem informatycznym wspomaganie procedur zarządzania bezpieczeństwem oraz nadzorowanie funkcjonowania infrastruktury technicznej RCB,
  16. współpraca z miejskimi i powiatowymi służbami, inspekcjami, pogotowiami i strażami, dysponentem zespołów ratownictwa medycznego oraz Centrum Powiadamiania Ratunkowego,
  17. zapewnienie warunków do funkcjonowania wspólnej formacji obrony cywilnej Powiatowego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania,
  18. zapewnienie właściwych warunków pracy dla Miejskiego i Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
  19. udostępnianie danych Miejskiemu i Powiatowemu Zespołowi Zarządzania Kryzysowego, na potrzeby podejmowania decyzji w sytuacji kryzysowej oraz realizowanie wypracowanych wytycznych do działania w tym zakresie,
  20. przyjmowanie zawiadomień o zamiarze zorganizowana zgromadzenia publicznego i realizowanie związanych z tym zadań zgodnie z art. 22 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. prawo o zgromadzeniach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 408 z późn. zm.)

Regionalne Centrum Bezpieczeństwa
zlokalizowane jest przy ul. Augustowskiej 44, 10-683 Olsztyn

Informacje o zdarzeniach oraz meldunki przekazywane są telefonicznie do RCB na telefony:
89-522-24-11, 89-522-81-12
telefon kom. 603777858
Całodobowe stanowisko Dyżurnego RCB tel. 5 228 112, 998