Regulamin Wojewódzkiej Olimpiady wiedzy o Obronie Cywilnej

Opublikowano:
środa, 4 marzec 2020 r.14:11

Aktualizacja:
środa, 4 marzec 2020 r.14:12 1 lat 325 dni

Opracowano na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów: turniejów i olimpiad (Dz.U.2017.  poz. 1580).

I Założenia ogólne

 1. Wojewódzka Olimpiada Wiedzy o Obronie Cywilnej zwana dalej "Olimpiadą" jest stałą imprezą Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.
 2. Celem Olimpiady jest :
  • popularyzowania problematyki obrony cywilnej wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych,
  • przygotowanie młodzieży do racjonalnych zachowań w obliczu zagrożeń cywilizacyjnych,
  • kształtowanie nawyków i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach,
  • popularyzacja znajomości przepisów o ruchu drogowym,
  • kształtowanie świadomości i postaw a przede wszystkim przygotowanie młodego pokolenia na przeciwstawienie się realnym i potencjalnym zagrożeniem związanym z występowaniem klęsk żywiołowych i innych niebezpieczeństw wywołanych siłami natury lub działalnością  człowieka oraz udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w tych zdarzeniach.
 3. Głównymi organizatorami Olimpiady są :
  • Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.
  • przy współudziale:
   1. Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie,
   2. Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie,
   3. Warmińsko - Mazurskiego Okręgowego Zarządu PCK,
   4. Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Olsztynie,
   5. Kuratorium Oświaty w Olsztynie.
 4. Olimpiada organizowana jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z wyjątkiem szkół pomaturalnych i policealnych.
 5. Laureaci i finaliści Olimpiady nie mogą korzystać z uprawnień wynikających z art. 44 zzzw ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018r. poz. 1457 z późn. zm.).
 6. Olimpiada składa się z 3 etapów, dla których określa się następujące terminy :
  • I szkolny - do 12 lutego 2020 roku (przeprowadzają szkoły);
  • II międzyszkolny - do 26 lutego 2020 roku (przeprowadzają: UM Olsztyn, UM Elbląg, Starostwa Powiatowe Województwa Warmińsko-Mazurskiego)
  • Informujemy, że etap miejski (międzyszkolny) Olimpiady odbędzie się 6 marca w w sali 219 Urzędu Miasta (Ratusz) o godz. 9.00. Szczegółowe informacje dotyczące Olimpiady można uzyskać pod nr tel. 89-522-24-17
  • III wojewódzki - 6 marca 2020 roku (przeprowadza Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie).
 7. Organizatorzy poszczególnych etapów opracowują pisemne zestawy pytań konkursowych w oparciu o program nauczania  "Edukacja dla bezpieczeństwa" dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych  (Tematyka zagadnień zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2) .
 8. W celu organizacji Olimpiady organizatorzy mogą zaprosić do współpracy inne instytucję i organizacje.

II Założenia organizacyjne poszczególnych etapów olimpiady

Etap pierwszy - szkolny

 1. Eliminacje na tym etapie mają charakter indywidualny. Są współzawodnictwem pomiędzy uczniami poszczególnych klas. Mają również na celu wyłonienie jednego dwuosobowego zespołu. W jego skład powinni wejść uczniowie, którzy uzyskali najlepsze wyniki. Zespół ten będzie reprezentował szkołę w eliminacjach wyższego szczebla.
 2. Za sprawną organizację tego etapu są odpowiedzialni nauczyciele dla bezpieczeństwa.
 3. Udział uczniów w eliminacjach szkolnych jak i zespół wyłoniony przez szkołę w olimpiadzie jest dobrowolny.
 4. Pytania konkursowe oraz wybór zadań lub testy przygotowują organizatorzy opierając się na postanowieniach niniejszego regulaminu.
 5. Po zakończeniu eliminacji szkolnych należy niezwłocznie zgłosić zespół do organizatora eliminacji wyższego szczebla.

Etap drugi - międzyszkolny

 1. Olimpiada wojewódzka odbędzie się 6 marca 2020r. o godzinie 10:00 w sali Nr 52 Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie , al. Piłsudskiego 7/9.
 2. Organizator odpowiedzialny za przeprowadzenie finału olimpiady powołuje Komitet Organizacyjny w skład którego wchodzą:
  • przedstawiciel Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego jako przewodniczący,
  • przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej Policji,
  • przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej,
  • przedstawiciel Warmińsko - Mazurskiego Okręgowego  Zarządu PCK,
  • przedstawiciel Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej,
  • przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Olsztynie.
 3. Do zadań Komitetu Organizacyjnego należy:
  • powiadomienie i przesłanie regulaminu olimpiady do Urzędów Miast Olsztyna i Elbląga oraz do Starostw Powiatowych Województwa Warmińsko - Mazurskiego,
  • zorganizowanie i przeprowadzenie finału olimpiady,
  • opracowanie pisemnych pytań testowych, zadań teoretyczno - praktycznych oraz pytań na ewentualną dogrywkę w I i II etapie,
  • powołanie Zespołu Sędziowskiego,
  • zapoznanie uczestników z regulaminem olimpiady,
  • zapewnienie nagród dla uczestników finału olimpiady.
 4. W skład Zespołu Sędziowskiego wchodzą:
  • przedstawiciel Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego jako przewodniczący,
  • przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie,
  • przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie,
  • przedstawiciel Zarządu Wojewódzkiego PCK w Olsztynie,
  • przedstawiciel Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Olsztynie,
  • przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Olsztynie.
 5. Do zadań Zespołu Sędziowskiego należy:
  • przeprowadzenie olimpiady, jej ocena oraz ogłoszenie wyników bezpośrednio po zakończeniu pierwszego etapu oraz finału,
  • sporządzenie protokołu końcowego.
 6. Do zadań Przewodniczącego Zespołu Sędziowskiego należy:
  • nadzór nad prawidłowym przebiegiem olimpiady i pracą Zespołu Sędziowskiego,
  • rozpatrywanie spraw spornych, odwołań zgłaszanych w trakcie trwania olimpiady w porozumieniu z organizatorami, Zespołem Sędziowskim oraz stroną zainteresowaną.
 7. Finał olimpiady zastanie przeprowadzony w dwóch etapach:
 8. Zasady przeprowadzenia olimpiady i punktacja.

I etap - test (indywidualny)

 • test składa się z 50 pytań,
 • na każde pytanie jest tylko jedna prawidłowa odpowiedź,
 • każdy z członków zespołu pisze test oddzielnie,
 • za każdą prawidłową odpowiedź uczestnik otrzymuje 1pkt,
 • suma uzyskanych punktów przez dwóch uczestników decyduje o zajęciu miejsca przez zespól,
 • pięć pierwszych zespołów, które uzyskały największą ilość punktów, przechodzi do drugiego etapu (ścisłego finału)
 • w przypadku uzyskania przez zespół równej ilości punktów o wejściu do drugiego etapu decyduje dogrywka polegająca na naprzemiennym odpowiadaniu przez drużyny na pytania zadawane przez członków komisji,
 • członkowie komisji po kolei zadają krótkie pytania, drużyna która jako jedyna w danej rundzie nie udzieli prawidłowej odpowiedzi odpada z rywalizacji,
 • dogrywka trwa do czasu zapełnienia limitu miejsc drugiego etapu.

II etap - teoretyczno - praktyczny (zespołowy)

 • każda drużyna odpowiada zespołowo,
 • ilość dziedzin - 4 (zał. nr.2),
 • maksymalna liczba punktów do zdobycia w pojedynczej dziedzinie wiedzy - 9, a suma w całym etapie II - 36,
 • zadania teoretyczne mogą mieć formę pytań testowych , otwartych a także mogą zawierać obie formy z tym, że łączna suma punktów nie może przekroczyć 9,
 • sposób przeprowadzania konkurencji określa sędzia stanowiskowy, drużyna przed przystąpienie do rozwiązywania zadania musi zostać poinformowana o sposobie przeprowadzania zadania i sposobie punktacji obowiązującym na danej stacji,
 • o kolejności zajętych miejsc w ścisłym finale decyduje liczba punktów uzyskanych przez zespół tylko w drugim etapie,
 • w przypadku uzyskania przez zespoły w finale identycznej ilości punktów o miejscu drużyny decyduje wynik z pierwszego etapu,
 • w przypadku uzyskania przez drużyny jednakowej ilości punktów w I i II etapie zostanie przeprowadzona dogrywka zgodnie z opisem umieszczonym w części poświęconej etapowi I z zastrzeżeniem, że drużyna która udzieli błędnej odpowiedzi zajmuje niższe miejsce.

9. Nagrody

 • fundatorami nagród są organizatorzy olimpiady,
 • dla wszystkich drużyn uczestniczących w II etapie (finale) olimpiady przewiduje się dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

10. Postanowienia końcowe:

 • zgłoszenie drużyny do udziału w Olimpiadzie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu,
 • organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie.