Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Olsztynie

Opublikowano:
poniedziałek, 2 marzec 2020 r.08:13

Aktualizacja:
poniedziałek, 2 marzec 2020 r.08:15 1 lat 327 dni

Dyrektor Zbigniew Załuski

tel. +48 89 522 24 20
fax +48 89 522 24 10
e-mail: zk@powiat-olsztynski.pl

Pracownicy Wydziału:
tel. 89 522 24 12, 89 522 24 13 w godzinach pracy Starostwa

W sytuacjach nadzwyczajnych zdarzeń wszelkie informacje należy przekazywać do Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa przy ul. Augustowskiej 44 w Olsztynie
tel. 998
tel. 89 522 24 11

Zakres działania wydziału

 1. Do zakresu działania Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego należy realizacja następujących zadań:
  1. współdziałanie ze służbami, inspekcjami i strażami w ramach zwierzchnictwa ogólnego,
  2. opiniowanie projektu budżetu w działach obrona narodowa oraz bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,
  3. koordynowanie zadań w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
  4. opracowanie i aktualizowanie powiatowego planu ochrony przed powodzią,
  5. opracowanie i aktualizowanie powiatowego planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych,
  6. opracowanie i aktualizowanie powiatowego planu zarządzania kryzysowego,
  7. organizacja systemu łączności na potrzeby Starosty w sytuacjach kryzysowych,
  8. organizowanie współdziałania z centrami zarządzania kryzysowego ościennych powiatów,
  9. koordynowanie działań antykryzysowych po zaistnieniu zdarzeń kryzysowych na obszarze powiatu,
  10. współpraca ze służbami, strażami, pogotowiem ratunkowym i szpitalami w celu przygotowania odpowiednich procedur działania po zaistnieniu sytuacji kryzysowych,
  11. obsługa administracyjno-biurowa powiatowego zespołu zarządzania kryzysowego,
  12. sprawowanie nadzoru nad sprawami zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej,
  13. sprawowanie nadzoru nad szkoleniami z zakresu zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej,
  14. nadzór nad opracowaniem gminnych planów zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej,
  15. koordynowanie spraw związanych z opracowaniem i aktualizowaniem instrukcji przeciwpożarowej oraz szkoleniem pracowników w tym zakresie,
  16. kontrola realizacji zadań zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej przez gminy,
  17. kierowanie i koordynowanie przygotowań obrony cywilnej na terenie powiatu,
  18. opracowanie i aktualizowanie powiatowego planu obrony cywilnej,
  19. organizacja systemu ostrzegania i alarmowania ludności,
  20. uczestniczenie w procesie zabezpieczenia ewakuacji,
  21. opracowanie i aktualizowanie planu operacyjnego funkcjonowania powiatu w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny,
  22. koordynowanie przygotowania warunków wsparcia sojuszniczych sił zbrojnych w czasie pokoju, sytuacji kryzysowych i wojny, wykonujących zadania lub przemieszczających się przez teren powiatu (HNS),
  23. opracowanie i aktualizowanie dokumentacji związanej z przemieszczeniem i zapewnieniem warunków funkcjonowania starostwa na stanowiskach kierowania,
  24. opracowanie i aktualizowanie planu przygotowań publicznej i niepublicznej służby zdrowia powiatu na potrzeby obronne państwa,
  25. opracowanie i aktualizowanie planu dystrybucji tabletek jodku potasu na terenie powiatu w przypadku zdarzenia radiacyjnego,
  26. organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie systemu stałych dyżurów w powiecie,
  27. opracowanie i aktualizowanie dokumentacji akcji kurierskiej oraz zabezpieczenie odpowiednich sił i środków do jej sprawnego przeprowadzenia,
  28. opracowanie i aktualizowanie regulaminu organizacyjnego starostwa na czas zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny,
  29. koordynowanie oraz organizowanie współpracy i współdziałania z urzędami gmin w zakresie realizacji wspólnych zadań obronnych,
  30. reklamowanie od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny radnych i pracowników starostwa,
  31. podejmowanie działań lub przekazywanie informacji kompetentnym organom w przypadku uzyskania wiadomości o znalezieniu porzuconego statku powietrznego lub jego szczątków, realizacja współdziałania w razie zagrożenia bezpieczeństwa statku powietrznego,
  32. współudział w popularyzacji idei doskonalenia umiejętności skutecznego ratowania zdrowia i życia w sytuacjach nagłego zagrożenia,
  33. przygotowanie i prowadzenie ćwiczeń i szkoleń kadry kierowniczej i pracowników starostwa oraz pracowników urzędów gmin i innych powiatowych jednostek organizacyjnych z zakresu kompetencji wydziału,
  34. przygotowywanie projektów uchwał Rady Powiatu na podstawie sprawozdań i informacji uzyskanych od Komendanta Policji – dotyczących istotnych dla wspólnoty samorządowej zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego,
  35. przygotowywanie projektów wystąpień Starosty do właściwego Komendanta Policji dotyczących przywrócenia stanu zgodnego z porządkiem prawnym lub podjęcia działań zapobiegających naruszeniu prawa, a także zmierzających do usunięcia zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego,
  36. przygotowywanie rozstrzygnięć wynikających z konieczności ograniczania obowiązku przewozu ze względu na potrzeby obronności lub bezpieczeństwa państwa bądź w wypadku klęski żywiołowej, wyrażenie zgody i określenie warunków ograniczania obowiązków przewozu przez przewoźnika, nakładanie na przewoźnika obowiązku zawarcia umowy o wykonanie zadania przewozowego, gdy jest to niezbędne z uwagi na obronność lub bezpieczeństwo państwa bądź w wypadku klęski żywiołowej,
  37. współdziałanie z placówkami PCK, WOPR i innych instytucji w zakresie niesienia pomocy i ratunku,
  38. obsługa administracyjno-biurowa komisji bezpieczeństwa i porządku, kontrola realizacji zadań obronnych przez podległe i nadzorowane jednostki organizacyjne.
 2. W zakresie ochrony informacji niejawnych Wydział wykonuje następujące zadania:
  1. zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego. Kancelaria Tajna,
  2. zapewnienie ochrony stanowiska teleinformatycznego, w którym przetwarzane są informacje niejawne,
  3. zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka,
  4. kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji, w szczególności okresowa (co najmniej raz na dwa trzy lata) kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów,
  5. opracowanie i aktualizowanie planu ochrony informacji niejawnych w starostwie, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego nadzorowanie jego realizacji,
  6. prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych,
  7. prowadzenie zwykłych i kontrolnych postępowań sprawdzających,
  8. prowadzenie aktualnego wykazu osób, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto.