Zarządzanie Kryzysowe

Opublikowano:
środa, 4 marzec 2020 r.11:00

Aktualizacja:
środa, 4 marzec 2020 r.11:01 1 lat 325 dni

Zarządzanie Kryzysowe w Powiecie Olsztyńskim

Zarządzanie kryzysowe to działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej.

Sytuacja kryzysowa to sytuacja wpływającą negatywnie na poziom bezpieczeństwa ludzi, mienia w znacznych rozmiarach lub środowiska, wywołującą znaczne ograniczenia w działaniu właściwych organów administracji publicznej ze względu na nieadekwatność posiadanych sił i środków.

Do zadań Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Olsztynie w sprawach zarządzania kryzysowego należy:

 1. opracowanie i aktualizowanie powiatowego planu ochrony przed powodzią,
 2. opracowanie i aktualizowanie powiatowego planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych,
 3. opracowanie i aktualizowanie powiatowego planu zarządzania kryzysowego,
 4. organizacja systemu łączności na potrzeby Starosty w sytuacjach kryzysowych,
 5. organizowanie współdziałania z centrami zarządzania kryzysowego ościennych powiatów,
 6. koordynowanie działań antykryzysowych po zaistnieniu zdarzeń kryzysowych na obszarze powiatu,
 7. współpraca ze służbami, strażami, pogotowiem ratunkowym i szpitalami w celu przygotowania odpowiednich procedur działania po zaistnieniu sytuacji kryzysowych,
 8. obsługa administracyjno-biurowa powiatowego zespołu zarządzania kryzysowego,
 9. sprawowanie nadzoru nad sprawami zarządzania kryzysowego,
 10. sprawowanie nadzoru nad szkoleniami z zakresu zarządzania kryzysowego,
 11. nadzór nad opracowaniem gminnych planów zarządzania kryzysowego,
 12. kontrola realizacji zadań zarządzania kryzysowego.

Zadania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego  którym mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1401, z późn. zm.) wykonuje Regionalne Centrum Bezpieczeństwa.

PODSTAWA REALIZACJI ZADAŃ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

 1. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. 2020 poz. 1856 t.j.)
 2. Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz.U. 2017 poz. 1897 t.j.)
 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2020 poz. 713 t.j.)